BLINK
2023
same gallery,Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
Exhibition
Client:same gallery
Exhibitor:Ryosuke Yuasa
Mirror Design:Ryosuke Yuasa
Production Cooperation:Shinji Matsuo
Poster Design:Yukasa Narisada
Photo:Kisshomaru